Gegevensbescherming

We zijn blij met uw bezoek aan onze website en uw belangstelling voor onze onderneming. We vinden de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk.
CROSSCAMP (hierna 'wij' of 'ons') hecht veel belang aan de veiligheid van de gegevens van gebruikers en de naleving van bepalingen inzake gegevensbescherming. De CROSSCAMP-website kan links naar websites van andere aanbieders bevatten, waarvoor deze verklaring inzake gegevensbescherming niet geldt. We weten niet welke gegevens de beheerders van die websites evt. verzamelen en hebben hierop geen invloed. Informatie hieromtrent vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van de betreffende website. Hierna informeren we u uitvoerig over de omgang met uw gegevens.

1. BEGRIPSBEPALING
De verklaring inzake gegevensbescherming is gebaseerd op de begrippen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
- 'Persoonsgegevens': alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna: 'betrokkene') (art. 4, punt 1 AVG). Uw persoonsgegevens omvatten informatie, zoals uw basisgegevens (voor- een achternaam, adres en geboortedatum), uw contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres), uw facturatiegegevens (bankgegevens) enz.
- 'Verwerking': een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens
- 'Betrokkene': geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, van wie de persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke persoon verwerkt worden.
- 'Verantwoordelijke': een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.
- 'Verwerker': een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
- 'Ontvanger': een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers.
- 'Derde': een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.
- 'Toestemming': elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

2. VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Normaal gezien kan onze website zonder vermelding van persoonsgegevens gebruikt worden. Indien u gebruik wil maken van bijzondere diensten van onze onderneming via onze website, kan een verwerking van persoonsgegevens nodig zijn. Als verwerking van persoonsgegevens vereist is en hiervoor geen wettelijke basis bestaat, vragen we over het algemeen de toestemming van de betrokkene.

3. DOELEINDEN VAN HET VERZAMELEN - GEGEVENSCATEGORIEËN - RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING

3.1 Anoniem verzamelen van gegevens
U kunt onze webpagina's bezoeken zonder actief informatie over uw persoon te geven. Bij elke opvraging van de website slaan we echter automatisch toegangsgegevens (server-logbestanden) op, zoals de naam van uw internetprovider, het gebruikte besturingssysteem, de website van waaruit u ons bezoekt, de datum en duur van het bezoek of de naam van het gevraagde bestand, evenals om veiligheidsredenen, bijv. om een aanval op onze website te herkennen, het IP-adres van de gebruikte computer, gedurende 7 dagen. Deze gegevens worden uitsluitend geanalyseerd om ons aanbod te verbeteren en zijn niet te herleiden naar u persoonlijk. Deze gegevens worden niet met andere gegevensbronnen gecombineerd. Rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is art. 6, lid 1 AVG. We verwerken en gebruiken de gegevens voor de volgende doeleinden: 1. Beschikbaar stellen van de CROSSCAMP-website, 2. Verbetering van onze websites en 3. Voorkomen en herkennen van fouten/foutieve functies en misbruik van de website. Deze gegevensverwerking gebeurt ofwel voor de uitvoering van de overeenkomst inzake het gebruik van de CROSSCAMP-website, ofwel hebben we een gerechtvaardigd belang om de functionaliteit en vlekkeloze werking van de CROSSCAMP-website te garanderen en deze website aan de eisen van de gebruiker aan te passen.

3.2 Gebruik van cookie-tracking
Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op onze websites zogenaamde cookies. Dat is een standaard internettechnologie voor het opslaan en opvragen van login- en andere gebruiksinformatie voor alle gebruikers van de CROSSCAMP-website. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw eindtoestel opgeslagen worden. Hiermee kunnen we o.a. gebruikersinstellingen opslaan zodat onze websites getoond worden in een gepast formaat voor uw toestel. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden op het einde van de browsersessie, d.i. na het sluiten van uw browser, weer gewist (zogenoemde sessiecookies). Andere cookies blijven opgeslagen op uw eindtoestel; hiermee kunnen wij of onze partnerondernemingen uw browser bij een volgend bezoek weer herkennen (zogenoemde permanente cookies).
U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het gebruik van cookies, afzonderlijk kunt beslissen over de aanvaarding ervan of de aanvaarding van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. U kunt de cookies bovendien later wissen en zo gegevens verwijderen, die websites op uw computer opgeslagen hebben. Een handleiding hiervoor vindt u gemakkelijk op het internet. De deactivering van cookies kan de functionaliteit van de CROSSCAMP-websites in zekere mate beperken.

3.3 Gebruik van Google Analytics
Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics gebruikt zogenoemde 'cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door cookies opgeslagen informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de website-activiteiten voor de websitebeheerder op te stellen en andere diensten in verband met het gebruik van de website en van het internet uit te voeren. Google verschaft deze informatie ook aan derden, indien dat wettelijk voorgeschreven is of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.
Opslaan van cookies verhinderen
U kunt het opslaan van cookies verhinderen door dat in uw browsersoftware in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. Door het gebruik van deze website stemt u in met de bewerking van de over u ingewonnen gegevens door Google op bovengenoemde manier en voor het bovengenoemde doel.

IP-anonimisering
We hebben op deze website IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de EEG ingekort vóór het aan de VS wordt doorgegeven.
Bezwaar tegen de gegevensregistratie
Als u niet wil dat Google bij het opvragen van de website gegevens van uw browser krijgt, heeft u hier de link voor de opt-out voor Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Deze plug-in verhindert dat de browser de Analytics-code opvraagt, zodat Google bij het opvragen van de website geen gegevens krijgt. De plug-in is enkel verkrijgbaar voor Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Opera. Volgens Google blokkeert de browser het Google Analytics-script na de installatie. Voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming, zie http://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.
We wijzen erop dat op deze website Google Analytics uitgebreid werd met de code 'gat.anonymizeIp' om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zog. IP-masking) te garanderen.
Demografische gegevens bij Google Analytics
Deze website gebruikte de functie 'demografische gegevens' van Google Analytics. Hierdoor kunnen verslagen opgesteld worden met informatie over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoeker van de website. Deze gegevens zijn afkomstig van op belangstelling gerichte advertenties van Google evenals uit bezoekersgegevens van derde aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden toegekend. U kunt deze functie te allen tijde in de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics over het algemeen verbieden, zoals beschreven in het punt 'Bezwaar tegen de gegevensregistratie'.

3.4 Gebruik van Google Remarketing
Deze website gebruikt de Google Remarketing-technologie van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; 'Google'). Met deze retargeting-technologie kunnen we bezoekers van onze website door doelgerichte advertenties op de websites van het Google-reclamenet opnieuw aanspreken. Die advertenties verschijnen door het gebruik van zogenoemde cookies.
Daartoe worden cookies op uw computer geplaatst, waarmee derde aanbieders, inclusief Google, registreren welke van onze websites met uw browser werden bezocht. M.b.v. deze informatie kunt u dan later op andere websites, bijv. bij een zoekopdracht op Google of op websites van het Google-netwerk, onze advertenties gepresenteerd krijgen. Meer informatie over de gegevensbescherming bij Google en de werking van remarketing vindt u hier: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. U kunt hier ook het opslaan van cookies door de instellingen van uw browser deactiveren en/of bezwaar maken tegen de registratie voor Google Remarketing: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

3.5 Gebruik van Google AdWords
Op onze website gebruiken we Google Conversion Tracking, een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; 'Google'). Google AdWords plaatst daarbij een cookie op uw computer ('conversiecookie') indien u via een Google-advertentie op onze website terechtgekomen bent. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en dienen niet voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde websites van ons bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij zien dat iemand op de advertentie heeft geklikt en zo naar onze website werd doorgestuurd. Elke klant van AdWords krijgt een andere cookie. Cookies kunnen daardoor niet via de websites van AdWords-klanten gevolgd worden. De informatie die m.b.v. het conversiecookie werd ingewonnen, dient om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten, die voor conversietracking hebben gekozen. AdWords-klanten vernemen het totale aantal gebruikers dat op hun advertenties heeft geklikt en werd doorgestuurd naar een website met een conversietrackingtag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk te identificeren zijn.
Als u niet aan de tracking wil deelnemen, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik ervan door de installatie van de cookies bij de overeenkomstige instelling van uw browsersoftware te verhinderen (mogelijkheid tot deactivering). U wordt dan niet opgenomen in de conversiestatistieken. Voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming, zie: http://www.google.de/policies/privacy/.

3.6 Gebruik van Google Maps
We gebruiken Google Maps voor de weergave van kaarten en om een routebeschrijving voor te stellen. Google Maps wordt aangeboden door Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS.
Door het gebruik van deze website stemt u in met de registratie, bewerking en gebruik van de automatisch verzamelde en door u ingevoerde gegevens door Google, een van zijn vertegenwoordigers of derde aanbieders.
De gebruiksvoorwaarden voor Google Maps vindt u hier: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html .
Uitvoerige details vindt u bij de gegevensbescherming van google.de: Transparantie en keuzemogelijkheden evenals bepalingen inzake gegevensbescherming op https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de .

3.7 Gebruik van Google Tag Manager
Deze website gebruikt de Google Tag Manager. Door deze dienst kunnen websitetags voor een interface beheerd worden. De Google Tool Manager implementeert enkel tags. D.w.z. dat er geen cookies worden gebruikt en geen persoonsgegevens worden verzameld. De Google Tool Manager wist andere tags, die op hun beurt evt. gegevens registreren. De Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als deze op domein- of cookieniveau werden gedeactiveerd, blijft deze bestaan voor alle trackingtags, indien deze met de Google Tag Manager geïmplementeerd worden.
Uitvoerige details vindt u bij de gegevensbescherming van google.de: Transparantie en keuzemogelijkheden evenals bepalingen inzake gegevensbescherming op https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de .

3.8 Gebruik van sociale media
Op onze website kunt u functies voor sociale media gebruiken.
Als u een van deze websites opvraagt, kan verbinding gemaakt worden met de servers van die sociale media. Die krijgen daarbij de informatie dat u onze website met uw IP-adres bezocht heeft. Als u nu bijv. commentaar geeft, iets leuk vindt of twittert en u ondertussen met uw account aangemeld bent, kan dat sociale medium uw bezoek aan onze website aan u en uw gebruikersaccount toekennen. Wij wijzen erop dat wij als aanbieders van de webpagina's geen kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens en van hun gebruik.

Deze diensten worden uitgevoerd door de volgende ondernemingen:
• Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS
• Linkedin Inc., 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS
• YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS
• Vimeo LCC, White Plains, staat New York, VS

Het doeleinde en de omgang van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door de aanbieder evenals uw rechten hieromtrent en instellingsmogelijkheden om uw persoonsgegevens te beschermen, vindt u in de bepalingen inzake gegevensbescherming van de betreffende aanbieder:
• Facebook https://de-de.facebook.com/privacy/explanation
• Google https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
• Linkedin https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE
• YouTube https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
• Vimeo https://vimeo.com/privacy
Indien u niet wil dat het betreffende sociale medium uw bezoek aan onze website aan uw account kan toekennen, moet u zich voor uw bezoek aan onze website bij de betreffende dienst afmelden.

3.9 Contactformulier/vragen
U kunt ons op onze website vragen stellen via het contactformulier. Daarbij worden uw gegevens uit het contactformulier (inhoud van uw vraag, onderwerp en datum), incl. de door u daar vermelde contactgegevens (naam, familienaam en e-mailadres) voor de bewerking van de vraag en voor eventuele bijkomende vragen door ons opgeslagen. Rechtsgrondslag voor de verzameling en verwerking van de gegevens is art. 6, lid 1 AVG.
We bewaren de door u in het contactformulier ingevoerde gegevens tot u ons vraagt die te wissen, u uw toestemming voor de opslag intrekt of het doeleinde voor de gegevensopslag wegvalt (bijv. als uw vraag is afgehandeld). Bindende wettelijke bepalingen, in het bijzonder inzake bewaartermijnen, blijven onverminderd van kracht.

3.10 Contact via e-mail
Als u ons via e-mail vragen stelt of informatie geeft, worden uw gegevens (e-mailadres, inhoud van uw e-mail, onderwerp en datum), incl. de door u daar vermelde contactgegevens (naam, familienaam, evt. telefoonnummer, adres) voor de bewerking van de vraag en voor eventuele bijkomende vragen door ons opgeslagen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. Rechtsgrondslag voor de verzameling en verwerking van de gegevens is art. 6, lid 1 AVG.
We wijzen de gebruiker erop dat e-mails door hun manier van doorsturen door onbevoegden en ongemerkt meegelezen of gewijzigd kunnen worden. CROSSCAMP gebruikt software om ongewenste e-mails te filteren (spamfilter). Deze spamfilter kan e-mails verwijderen, als die door bepaalde kenmerken verkeerdelijk als spam geïdentificeerd werden.
We bewaren de door u ingevoerde gegevens tot u ons vraagt die te wissen, u uw toestemming voor de opslag intrekt of het doeleinde voor de gegevensopslag wegvalt (bijv. als uw vraag is afgehandeld). Bindende wettelijke bepalingen, in het bijzonder inzake bewaartermijnen, blijven onverminderd van kracht.

3.11 Wedstrijden/speciale acties
Op onze website kunt u deelnemen aan wedstrijden en/of speciale acties. Daaraan neemt u vrijwillig en onafhankelijk van de andere aanbiedingen op onze website deel. Bij de aanmelding voor de wedstrijd verstrekt u ons uw e-mailadres (en evt. uw voornaam en familienaam, telefoonnummer, geboortedatum, adres). Het doel van het verzamelen is de uitvoering van de wedstrijd evenals de bepaling van de winnaar en het toesturen van de prijs. Rechtsgrondslag hiervoor is art. 6, lid 1 AVG. Andere gegevens worden niet of slechts op vrijwillige basis verzameld.
De deelnemers geven echter toestemming om bij winst voornaam (enkel de eerste letters van de familienaam) en foto's voor redactionele teksten ter beschikking te stellen.
De door u vermelde gegevens slaan we slechts op voor de duur van de wedstrijd. Bindende wettelijke bepalingen, in het bijzonder inzake bewaartermijnen, blijven onverminderd van kracht.

3.12 Nieuwsbrief
Op onze website kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief van onze onderneming. Daarmee informeren we onze klanten en handelspartners regelmatig over aanbiedingen van de onderneming. Daartoe hebben wij van u een geldig e-mailadres nodig evenals informatie om te kunnen controleren dat u de houder van het opgegeven e-mailadres bent en dat u instemt met de ontvangst van de nieuwsbrief. Andere gegevens worden niet of slechts op vrijwillige basis verzameld. Om juridische redenen wordt aan de betrokkene vóór de eerste nieuwsbrief naar het vermelde e-mailadres een bevestigingsmail gestuurd volgens de dubbele opt-in-methode. Deze gegevens gebruiken we uitsluitend voor het verzenden van de nieuwsbrief; we geven deze niet door aan derden. Rechtsgrondslag voor de verzameling en verwerking van de gegevens is art. 6, lid 1 AVG.
Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief slaan we voorts het door de internetserviceprovider (ISP) verstrekte IP-adres van de betrokkene op bij de aanmelding van het gebruikte computersysteem, evenals de datum en het tijdstip van de aanmelding. Het verzamelen van deze gegevens is vereist om (mogelijk) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene later te kunnen nagaan en dient dus om onszelf te beschermen.
De verstrekte toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u op elk moment intrekken. Alternatief kunt u het verzoek om u af te melden ook altijd via e-mail sturen naar info@erwinhymergroup.com. Deze intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van reeds plaatsgevonden gegevensverwerking. Na een intrekking worden deze persoonsgegevens gewist door de verwerkingsverantwoordelijke. Als u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, wordt dat als automatische intrekking beschouwd.
De door u voor het ontvangen van de nieuwsbrief bij ons opgeslagen gegevens worden door ons tot uw afmelding voor de nieuwsbrief opgeslagen en daarna gewist.

3.12.1 Nieuwsbrieftracking
De nieuwsbrieven bevatten zogenoemde web bugs. Een web bug is een kleine grafische afbeelding, die ingebed wordt in e-mails in HTML-formaat om een registratie en analyse als logbestand mogelijk te maken. Daardoor kan een statistische analyse van het succes of de mislukking van online marketingcampagnes plaatsvinden. A.h.v. de ingebedde web bug kunnen we herkennen of en wanneer een e-mail door een betrokkene werd geopend en welke links erin werden opgevraagd.
Persoonsgegevens die door zulke web bugs in de nieuwsbrieven worden verzameld, worden door ons op basis van gerechtvaardigde belangen opgeslagen en geanalyseerd om de verzending van de nieuwsbrieven te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter aan de belangstelling van de betrokkene aan te passen. Rechtsgrondslag hiervoor is art. 6, lid 1 AVG.

3.13 Carrière/onlinesollicitatie
Op onze website kunt u het bereik 'Carrière' gebruiken en/of via e-mail solliciteren. De persoonsgegevens (basisgegevens, contactgegevens, bijlagen zoals begeleidend schrijven, cv, getuigenissen) van sollicitanten worden verzameld en verwerkt om de sollicitatie af te handelen. De verwerking kan ook elektronisch gebeuren. Dat is in het bijzonder het geval als een sollicitant de betreffende documenten via e-mail of via het formulier op de website opstuurt naar de verwerkingsverantwoordelijke. Als de verwerkingsverantwoordelijke een aanstellingscontract afsluit met een sollicitant, worden de doorgegeven gegevens voor de afhandeling van de dienstbetrekking, rekening houdend met de wettelijke voorschriften, opgeslagen. Als de verwerkingsverantwoordelijke geen aanstellingscontract met de sollicitant afsluit, worden de documenten van de sollicitatie zes maanden na de bekendmaking van de weigering automatisch gewist, tenzij andere gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke hiermee in tegenspraak zijn. Andere gerechtvaardigde belangen in deze zin zijn bijv. een bewijsplicht in een procedure volgens de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB). Rechtsgrondslag voor de verzameling en verwerking van de gegevens is art. 6, lid 1 AVG.
In sommige gevallen kan een externe dienstverlener gevraagd worden voor de selectieprocedure. Daarop wordt expliciet gewezen bij de aanbesteding voor de functie. In dat geval geldt ook de verklaring inzake gegevensbescherming van de vermelde dienstverlener.

3.13.1 Database van sollicitanten
Bij de onlinesollicitatie kunt u er uitdrukkelijk mee instemmen dat we uw gegevens langer dan het huidige sollicitatietraject opslaan en gebruiken. Door deze toestemming kunnen we u op de hoogte brengen bij nieuwe, voor u interessante aanbestedingen of vacatures.

4. GEGEVENS DOORGEVEN

4.1 Intern doorgeven, binnen de Erwin Hymer Group
We geven uw gegevens intern alleen door aan de directie, personeelsafdeling, ondernemingsraad en boekhouding om onze contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen. Uw gegevens worden alleen doorgegeven of gepubliceerd in de daartoe vereiste omgang, rekening houdend met de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming.

4.2 Doorgeven binnen concern/groep
CROSSCAMP is een merk van de Erwin Hymer Group, een wereldwijd actieve onderneming met hoofdkantoor in Duitsland. De gegevens die u ons verstrekt, worden in onze gecentraliseerde klantendatabase in Duitsland opgeslagen en binnen de groep doorgegeven voor administratieve doeleinden. Een gegevensuitwisseling binnen de groep/het concern gebeurt alleen voor de uitvoering van een overeenkomst of als gebruiksvoorwaarde voor de websites. Bovendien kunnen we er belang bij hebben deze gegevens voor interne administratieve doeleinden door te geven. Als uw gegevens buiten Europa verwerkt zouden worden, bijv. in Indië, Brazilië, Rusland, China, Zwitserland, Singapore of de VS, gebeurt deze overdracht rekening houdend met alle geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder conform art. 44 f AVG.

Gegevensoverdracht bij testrit/afspraak bij handelaar
Via onze website kunt u uw gegevens doorgeven aan een handelaar om een testrit/afspraak te maken. Daartoe worden persoonsgegevens verzameld en doorgegeven aan de door u gekozen handelaar: naam, aanspreektitel, e-mailadres; als u wenst dat uw gekozen handelaar telefonisch of via de post met u contact opneemt, worden bovendien uw telefoonnummer en/of uw adres op vrijwillige basis verzameld en doorgegeven. Het verzamelen en doorgeven van gegevens gebeurt voor de voorbereiding van een overeenkomst (art. 6, lid 1, zin 1, lit. b AVG) voor de uitvoering van een testrit/afspraak door de gekozen handelaar. De doorgegeven gegevens worden door de handelaar verwerkt om op de door u gekozen contactwijze een testrit/afspraak te maken. De door u vermelde gegevens wissen we nadat ze aan de handelaar zijn doorgegeven. De handelaar wist de gegevens regelmatig na de testrit, tenzij dat in tegenspraak is met andere bewaartermijnen (bijv. voor belastingdoeleinden). Ook ten opzichte van de handelaar kunt u uw rechten laten gelden. Neem daartoe contact op met de door u gekozen handelaar.

4.3 Doorgeven aan derden
We geven uw gegevens door aan bepaalde derden, die voor ons externe diensten uitvoeren, om u toepassingen en diensten ter beschikking te kunnen stellen (zogenoemde 'verwerkers'), bijv. nieuwsbriefdiensten, IT-aanbieders, belastingdienst. Zij verwerken de gegevens alleen volgens onze instructies; bovendien mogen ze deze gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden, die niet beantwoorden aan de overeengekomen doeleinden.
Het doorgeven aan andere derde partijen kan evt. plaatsvinden om te voldoen aan onze verplichtingen (autoriteiten, banken, sociale zekerheid, enz.).
We moeten persoonsgegevens ter inzage geven als we daartoe verplicht zijn door een gerechtelijke procedure, op basis van een beschikking, wettelijke of geldende regelgeving (art. 6, lid 1, lit. f AVG).

We geven uw persoonsgegevens alleen door als:
• u daartoe conform art. 6, lid 1, zin 1, lit. a AVG uitdrukkelijke toestemming gegeven heeft,
• het doorgeven conform art. 6, lid 1, zin 1, lit. f AVG nodig is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en er geen reden is om aan te nemen dat u een overwegend gerechtvaardigd belang heeft bij het niet doorgeven van uw gegevens,
• daarvoor conform art. 6, lid 1, zin 1, lit. c AVG een wettelijke verplichting bestaat, en
• dat wettelijk toegelaten en conform art. 6, lid 1, zin 1, lit. b AVG vereist is voor de afhandeling van een contractuele relatie met u.

Als uw gegevens buiten Europa verwerkt zouden worden, bijv. in Indië, Brazilië, Rusland, China, Zwitserland, Singapore of de VS, gebeurt deze overdracht rekening houdend met alle geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder conform art. 44 f AVG.

4.4 Doorgeven aan een derde land of internationale organisatie
Gegevens worden niet doorgegeven aan een derde land of internationale organisatie.

5. BESTAAN VAN EEN GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING, INCLUSIEF PROFILERING
Als onderneming met zin voor verantwoordelijkheid maken we geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

6. SLOTBEPALINGEN VAN DE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

6.1 Bewaringstermijn
We slaan uw gegevens in principe zolang op als nodig om onze diensten uit te voeren of indien dat bepaald werd door Europese richtlijnen of verordeningen of door andere wetgeving of voorschriften die voor de verwerkingsverantwoordelijke gelden. In alle andere gevallen wissen we uw persoonsgegevens bij afloop van de doeleinden, met uitzondering van gegevens die we moeten opslaan voor de nakoming van juridische verplichtingen (we moeten bijv. omwille van fiscale en commerciële bewaartermijnen documenten, zoals verdragen en facturen, gedurende een bepaalde periode bijhouden).

6.2 Technische veiligheid
We treffen technische en organisatorische preventieve maatregelen om uw gegevens, door ons beheerd, te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Onze veiligheidsmaatregelen worden continu verbeterd op basis van de technologische ontwikkeling.
Om veiligheidsredenen en voor de bescherming bij de overdracht van vertrouwelijke inhoud, bijv. van vragen die u ons als websitebeheerder toestuurt, gebruikt deze website een SSL-codering (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogste coderingsniveau dat uw browser ondersteunt. Meestal gaat het om een 256-bit-codering. Als uw browser geen 256-bit- codering ondersteunt, maken we gebruik van de technologie 128-bit v3. U kunt nagaan of pagina's van onze website gecodeerd overgedragen worden doordat in de adresregel van de browser 'https://' staat i.p.v. 'http://' en er een slotje in de browserregel verschijnt.
Als de SSL-codering geactiveerd is, kunnen gegevens die u ons verstrekt niet door derden meegelezen worden.
Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij communicatie via e-mail) altijd veiligheidsleemtes kan vertonen. Een volledige beveiliging van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

6.3 Rechtsgrondslag van de verwerking
Art. 6 I, lit. a AVG is voor onze onderneming de rechtsgrondslag voor verwerkingsprocessen, waarbij we toestemming vragen voor een bepaald verwerkingsdoel.
Als de verwerking van persoonsgegevens nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, met als contractuele partij de betrokkene, zoals het geval is bij verwerkingsprocessen voor een levering van goederen of het uitvoeren van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I, lit. b AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingsprocessen, die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijv. bij aanvragen over onze producten of diensten.
Als onze onderneming een juridische verplichting heeft, waardoor verwerking van persoonsgegevens vereist is, bijv. voor de uitvoering van belastingplichtigen, is die verwerking gebaseerd op art. 6 I, lit. c AVG.
In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens nodig zijn om levensbelangrijke belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dat is bijv. het geval als een bezoeker in onze onderneming gewond zou worden en daarna zijn naam, leeftijd, gegevens van de ziekteverzekering of andere belangrijke informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derden doorgegeven moeten worden. In dat geval is de verwerking gebaseerd op art. 6 I, lit. d AVG.
Tot slot kunnen verwerkingsprocessen gebaseerd zijn op art. 6 I, lit. f AVG. Het gaat daarbij om verwerkingsprocessen, die niet vallen onder een van de vorige rechtsgrondslagen, als de verwerking voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of een derde vereist is, indien de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen. Als de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op art. 6 I, lit. f AVG is ons gerechtvaardigd belang de uitvoering van onze activiteit voor het welzijn van al onze medewerkers en klanten.

6.4 Wettelijke of contractuele voorschriften voor het ter beschikking stellen van persoonsgegevens; noodzaak voor het afsluiten van een overeenkomst; verplichting van de betrokkenen om persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen bij niet ter beschikking stellen
We brengen u hierbij op de hoogte dat het ter beschikking stellen van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of kan voortvloeien uit contractuele regelgeving (bijv. gegevens over contractuele partner). Bij het afsluiten van een overeenkomst kan het vereist zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens ter beschikking stelt, die daarna door ons verwerkt moeten worden. De betrokkene is bijv. verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken als onze onderneming met hem een overeenkomst afsluit. Bij het niet verstrekken van persoonsgegevens zou de overeenkomst met de betrokkene niet afgesloten kunnen worden. Voor het ter beschikking stellen van persoonsgegevens door de betrokkene moet deze zich tot een van onze medewerkers richten. Onze medewerker geeft de betrokkene voor het specifieke geval toelichting of het ter beschikking stellen van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of voor het afsluiten van de overeenkomst vereist is; of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens ter beschikking te stellen en welke gevolgen het niet ter beschikking stellen van de persoonsgegevens zou hebben.

6.5 Opmerking inzake minderjarigen
Deze website is niet bedoeld voor kinderen onder 16 jaar. Personen die nog geen 16 jaar oud zijn, mogen zonder toestemming van de bevoegden voor de ouderlijke macht geen persoonsgegevens aan CROSSCAMP verstrekken.

6.6 Rechten van de betrokkenen
U heeft het recht op informatie over de door ons opgeslagen gegevens, de duur, het doeleinde en de rechtsgrondslag van het opslaan evenals de afkomst en ontvanger bij doorgeven. Onjuiste gegevens moeten gecorrigeerd worden, ongeoorloofd opgeslagen of niet meer vereiste gegevens moeten gewist worden. Bovendien heeft de betrokkene het recht op bezwaar, het recht op beperking van de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Deze informatie krijgt u op verzoek. Deze informatie is gratis.
U heeft bovendien het recht rechtstreeks bij een toezichthoudende autoriteit klacht in te dienen.

6.7 Intrekken van uw toestemming voor gegevensverwerking
Bepaalde processen bij de gegevensverwerking zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt ten allen tijde een verstrekte toestemming intrekken. Daartoe volstaat een bericht via e-mail naar datenschutz@erwinhymergroup.com. Deze intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van reeds plaatsgevonden gegevensverwerking.

6.8 Verantwoordelijk orgaan en contactgegevens van de externe functionaris voor gegevensbescherming
Verantwoordelijk orgaan:
Erwin Hymer Group SE
Holzstraße 19
88339 Bad Waldsee
Tel.: +49 7524 999 0
E-mail: datenschutz@erwinhymergroup.com
Contactgegevens van de externe functionaris voor gegevensbescherming:
Stefan Fischerkeller
Deutsche Datenschutzkanzlei
Tel.: +49 7542 949 21 01
E-mail: fischerkeller@ddsk.de

Ich bin ein Tooltip.